Zamknij
REKLAMA

Nadleśnictwo sprzedaje garaże

10:25, 11.10.2021 | P.K
Skomentuj
REKLAMA

                                                                                       OGŁOSZENIE

                                                                     o II przetargu ustnym nieograniczonym

Nadleśnictwo Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 1, 78-600 Wałcz, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na   sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż nr 9) zapisanej w KW nr KO1W/00017560/9, położonej przy ul. Gen. L. Okulickiego 10-14 w Wałczu, w obrębie ewidencyjnym 0001 M. Wałcz, gm. Miasto Wałcz, działka nr 8366/9, prowadzony w trybie art. 38 ust. 1-6 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021r., poz.1275 z późn. zm.)

 

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Działka gruntowa zabudowana, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu, prowadzi wspólną księgę wieczystą KW nr KO1W/00017560/9

2.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków : Działka ewidencyjna nr 8366/9

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat wałecki;

Miejscowość: Wałcz; Jednostka ewidencyjna: Wałcz-Miasto (321701_1);

Obręb: M. Wałcz (Nr 0001) ; Oznaczenie użytków: tereny mieszkaniowe B.

3.Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia działki 0,3292 ha. Garaż nr 9 (Nr inw. 102/2759) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 15,90m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 9 wynosi 79/10000.

4.Opis nieruchomości: Samodzielny lokal użytkowy (garaż nr 9) znajduje się w odrębnym parterowym niepodpiwniczonym budynku murowanym, krytym papą wymagającym kapitalnego remontu, stanowiącym zespół 9-ciu odrębnych lokali niemieszkalnych. Działka stanowi współwłasność SP pod zarządem PGL LP Nadleśnictwa Wałcz w udziale 79/10000 części oraz innych osób fizycznych będących właścicielami wyodrębnionych nieruchomości lokalowych (zarząd sprawuje wspólnota mieszkaniowa).

5.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszar w obrębie którego położona jest działka o nr 8366/9, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz, uchwalonym w dniu 26 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VII/SLII/330/18, działka nr 8366/9 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U-tereny zabudowy usługowej.

6.Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca działkę nr 8366/9 o powierzchni 0,3292 ha posiada zwarty nieregularny kształt. Zabudowę stanowi jeden budynek mieszkalno-użytkowy oraz zespół garażowy. Działka jest ogrodzona jednak nie posiada zainstalowanych bram wjazdowych. Oprócz zabudowy na działce znajdują się ciągi komunikacyjne, których nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Działka nr 8366/9 posiada bezpośrednie sąsiedztwo z publiczną drogą (ul. Gen. L. Okulickiego), stanowiąca fragment krajowej drogi DK22. Uzbrojenie działki stanowi przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Żadne z tych mediów nie są przyłączone do przedmiotu sprzedaży.

7.Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona skutecznymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym niezależnymi od wpisu w księgach wieczystych, prawami czy roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, są wolne od długów, zajęć i wierzytelności, nie są przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia egzekucyjnego.

8.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o lasach podlegają prawu pierwokupu przez gminę Miasto Wałcz.

9.Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: Nieruchomość nie są wpisane do rejestru zabytków (uwaga: budynek mieszkalno-użytkowy jest pod ochroną Konserwatora Zabytków).

10.Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza wynosi wg poniższego: Garaż nr 9 (nr inw. 102/2759) – 14 400,00 zł

11.Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości: Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz u sekretarza nadleśnictwa – P. Iwony Stankiewicz lub telefonicznie pod numerem 672500894. W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zaleca się kontaktować poprzez telefoniczną lub elektroniczną formę komunikacji, natomiast bezpośrednie osobiste stawiennictwo jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem telefonu lub maila: [email protected]

12.Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2021 r. o godzinie 1000 w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Wałczu.

13.Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesieniaWadium w określonej kwocie jak niżej :

Garaż nr 9 (nr inw. 102/2759) – 720,00 zł

należy do dnia 10.11.2021 r. godzina 930 wpłacić na konto Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku : 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 zapisując w tytule wpłaty „Wadium – przetarg ustny nieograniczony – garaż nr 9” oraz z nazwiskiem, imieniem osoby wpłacającej (wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie - tj. do 10.11.2021r. do godz. 09:30- zostanie zaliczone na wskazanym jw. rachunku bankowym Nadleśnictwa Wałcz) lub przekazać do kasy Nadleśnictwa Wałcz w formie gwarancji bankowej, przy czym termin ważności gwarancji musi wynosić co najmniej 30 dni licząc od dnia 10.11.2021 r. Wniesienie wadium w gwarancji bankowej zostanie potwierdzone wystawieniem druku KP – „kasa przyjęła” z adnotacją treści „Wadium – przetarg ustny nieograniczony - garaż nr 9 ” oraz z nazwiskiem, imieniem.

Z wniesienia wadium zwalnia się osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.). Osoby te zobowiązane są w terminie do 10.11.2021 r. godzina 930, przekazać do Głównego Księgowego Nadleśnictwa Wałcz pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Złożenie i przekazanie oświadczenia zostanie potwierdzone na jego kserokopii lub drugim egzemplarzu.

14.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Z uwzględnieniem zapisu art. 13 i 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.), cenę nabycia płatną jednorazowo przelewem na konto Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku : 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 należy zapłacić najpóźniej na jeden dzień przed dniem wyznaczonym przez sprzedającego jako dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku osób realizujących prawo do rekompensaty zgodnie z w/w ustawą, dostarczenie niezbędnych dokumentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni przed ustalonym w zawiadomieniu terminem zawarcia umowy.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży.

15.Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny: Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. W stosunku do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.), zostaną poczynione czynności w celu wyegzekwowania zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium.

 

 

Zastępca Nadleśniczego

Tomasz Kowalczewski

 

 

(P.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

lipalipa

4 2

Walcz sie wyprzedaje bo kasy brak a niedlugo wybory 12:22, 11.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%