Zamknij
-zapoznanie się ze strukturą i sposobem organizacji pracy w sklepie, -przygotowywanie wyrobów gotowych zgodnie z procedurami, -nadzór nad jakością przygotowywanych potraw, -przygotowywanie potraw i dań zgodnie z recepturą potraw, -dbałość o ład i estetykę stanowiska pracy, -przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej systemu HACCAP oraz wymogów sanitarnych, -umiejętność pracy w zespole, -prace porządkowe na stanowisku i obiekcie
StPr/22/0594
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Kierowca samochodu dostawczego
StPr/22/0597
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace porządkowe, gospodarcze na terenach zewnętrznych. Grabienie, koszenie.
StPr/22/0598
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną -rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych beneficjenta -planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości beneficjenta -organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania beneficjenta -uczenie posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym -dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego -wykonywanie wraz z beneficjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich itd itp. - przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia beneficjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.
StPr/22/0588
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 925 PLN

-sporządzanie kosztorysów i specyfikacji technicznych, -prowadzenie i organizacja nadzoru technicznego utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, -udział w komisjach odbioru robót remontowych, -rozliczanie prac remontowo-konserwacyjnych.
StPr/22/0589
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
wynagrodzenie od od 3 847 PLN

- sprzątanie dwóch sal w przedszkolu (łazienki, sale) - nakrywanie do stolików - pomoc w opiece nad dziećmi 3 lenimi - pomoc w ubuieraniu - wyjścia z dziećmi na plac przedszkolny - pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych - prace porządkowe korytarza - rozstawianie leżaków
StPr/22/0584
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

-objęcie opieką logopedyczną m.in. -systematyczne prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w Stowarzyszeniu -ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny -usprawnianie funkcji oddechowo fonacyjnych -usprawnianie słuchu fonematycznego -usprawnianie analizy i syntezy słuchowej -usprawnianie analizatora wzrokowego -wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego -rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy -umiejętności wypowiadania się -wyrównywanie opóźnień mowy -korygowanie wad wymowy -stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych -wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
StPr/22/0585
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 2 714 PLN

montaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych , wykonywanie instalacji światłowodowych oraz miedzianych , spawanie światłowodów
StPr/22/0580
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2022
wynagrodzenie od od 3 100 do 3 800 PLN

1.Pomoc uczestnikom i absolwentom OHP oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15–25 lat w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 2.Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na odległość dla młodzieży w wieku 15-25 lat zgłaszającej się bezpośrednio do jednostki.
13/9/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Ogólny zakres obowiązków* 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio psycho społecznych uczestników Warsztatu, 2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi oraz jego rodziną, 3) planowanie grupowego i indywidualnego planu IPR i T 4) organizowanie w ramach terapii zajęć, 5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, 6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 7) współpraca z lekarzami, terapeutami, fizjoterapeutą, pielęgniarką i innymi pracownikami Warsztatu, 9) przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP, ppoż., 10) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 11) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 10) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie uczestnika podopiecznego i jego rodziny, 11) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 12) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 13) udział w zajęciach poza warsztatem, poza godzinami pracy.
StPr/22/0576
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN