Zamknij
prace porządkowe, pomoc przy rozładunku
14/9/2022
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2022
wynagrodzenie od od 20 do 20 PLN

-nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną -rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych beneficjenta -planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości beneficjenta -organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania beneficjenta -uczenie posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym -dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego -wykonywanie wraz z beneficjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich itd itp. - przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia beneficjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.
StPr/22/0588
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 925 PLN

-sporządzanie kosztorysów i specyfikacji technicznych, -prowadzenie i organizacja nadzoru technicznego utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, -udział w komisjach odbioru robót remontowych, -rozliczanie prac remontowo-konserwacyjnych.
StPr/22/0589
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
wynagrodzenie od od 3 847 PLN

- sprzątanie dwóch sal w przedszkolu (łazienki, sale) - nakrywanie do stolików - pomoc w opiece nad dziećmi 3 lenimi - pomoc w ubuieraniu - wyjścia z dziećmi na plac przedszkolny - pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych - prace porządkowe korytarza - rozstawianie leżaków
StPr/22/0584
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

montaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych , wykonywanie instalacji światłowodowych oraz miedzianych , spawanie światłowodów
StPr/22/0580
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2022
wynagrodzenie od od 3 100 do 3 800 PLN

1.Pomoc uczestnikom i absolwentom OHP oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15–25 lat w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 2.Realizacja doradztwa zawodowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na odległość dla młodzieży w wieku 15-25 lat zgłaszającej się bezpośrednio do jednostki.
13/9/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Ogólny zakres obowiązków* 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio psycho społecznych uczestników Warsztatu, 2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi oraz jego rodziną, 3) planowanie grupowego i indywidualnego planu IPR i T 4) organizowanie w ramach terapii zajęć, 5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, 6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 7) współpraca z lekarzami, terapeutami, fizjoterapeutą, pielęgniarką i innymi pracownikami Warsztatu, 9) przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP, ppoż., 10) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 11) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 10) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie uczestnika podopiecznego i jego rodziny, 11) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 12) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 13) udział w zajęciach poza warsztatem, poza godzinami pracy.
StPr/22/0576
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa komputera, kasy, prace magazynowe, obsługa klienta, obsługa wózka widłowego , mieszanie farb
StPr/22/0574
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Sprzedawca
StPr/22/0552
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przygotowywanie posiłków typu pierogi, surówki, sałatki
StPr/22/0553
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN