Zamknij
-sporządzanie kosztorysów i specyfikacji technicznych, -prowadzenie i organizacja nadzoru technicznego utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, -udział w komisjach odbioru robót remontowych, -rozliczanie prac remontowo-konserwacyjnych.
StPr/23/0071
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 847 PLN

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA WYKONANIE PLANU PRODUKCYJNEGO NA SWOJEJ ZMIANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWĄ JAKOŚĆ PRODUKTU TERMINOWOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
StPr/23/0070
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

-zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, -zapoznanie się z obowiązującym regulaminem pracy i stanowiskiem pracy, -zapoznanie się z zasadami prowadzenia spraw kancelaryjno-biurowych, -nauka o0bsługiwania urządzeń techniki biurowej takich jak komputer, faks, kserokopiarka, skaner, -zapoznanie się z zasadami kompletowania dokumentów w aktach i zasadami ich przechowywania oraz ich archiwizacja, -przestrzeganie zasad wewnętrznego regulaminu zakładowego
StPr/23/0061
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg
StPr/23/0057
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Organizacja i prowadzenie działalności psychologicznej. - Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom ron - Podejmowanie interwencji sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwo w pracach doraźnie powoływanych zespołów
StPr/23/0056
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- przedszkolenie BHP i PP - zapoznanie się z obowiązujacym regulaminem pracy - utrzymanie porządku na terenie przedszkola - utrzymanie porzadku wokół przedszkola (tereny zielone) - pomoc nauczycielom w przygotowaniu pomocy do zajeć - pomoc nauczuczycielom podczas zajęć, spqacerów, wycieczek i imprez - organizacja posiłów - podawanie dzieciom posiłów - opieka nad dziećmi (pomoc przy ubieraniu rozbieraniu itp.) - współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - podejmowaniie dodatkowych obowiązków zleconych przez dyrektora i referenta związanych z organizacją pracy przedszkola
StPr/23/0052
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Praca przy produkcji i pakowaniu nawozów, Dźwiganie i układanie worków z nawozami na palety.
StPr/23/0051
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN

- obsługa eksploatacyjna nieruchomości zarządczych przez WSM L-W Wałcz - przyjmowanie wniosków, zgłoszeń od mieszkańców i innych stron - prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą nieruchomości - korenspondencja - udział w kontrolach technicznych oraz w okresowych przeglądach nieruchomości - inne zadania zlecone przez przełożonych
StPr/23/0045
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

kontrola i nadzór kolejnych etapów budowy Przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robot Prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót na etapie trwania budowy Przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy i działanie wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
StPr/23/0046
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- przygotowanie i ekspedycja korenspondencji - przygotowanie ewidencji zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek kierowanych do dłużników i wierzycieli - kompletowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji - sporządzanie kserokopiooi dokumentów - wykonywanie pozostałych czynności kancelaryjnyc - przygotowanie dokumentów do archiwizacji - wysyłanie zajęć do dłużników - przyjmowanie i stemplowanie przyjętych tytułów wykonawczych - obsługa urządzeń biurowych
StPr/23/0032
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN