Zamknij
Diagnosta
StPr/22/0363
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- objęcie opieką logopedyczną m.in. - systematyczne prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w Stowarzyszeniu - ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny - usprawnianie funkcji oddechowo fonacyjnych - usprawnianie słuchu fonematycznego - usprawnianie analizy i syntezy słuchowej - usprawnianie analizatora wzrokowego - wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego - rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy - umiejętności wypowiadania się - wyrównywanie opóźnień mowy - korygowanie wad wymowy - stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego - usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych - wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
StPr/22/0366
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- zapoznanie z asortymentem oraz zasadami estetycznego i stylistycznego ułożenia towaru, przygotowanie produktów do sprzedaży - pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i w magazynie, pomoc przt przyjmowaniu dostaw towaru, sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym - trening umiejętności sprzedażowych - udział w szkoleniu ze wskaźników sprzedaży KPI i z produktów do pielęgnacji i konserwacji obuwia - pozyskiwanie nowych klientów poprzez sprzedaz online - nauka obsługi kasy fiskalnej i programu NPos - nauka obsługi etykieciarski, skanera kodów, metkowanicy - dbanie o czystość
StPr/22/0367
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace naprawcze na terenie szkoły
StPr/22/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg zakresu czynnosci
StPr/22/0359
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace porządkowe, pomoc w sklepie, dzwiganie towarów powyżej 30 kg
StPr/22/0361
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Fryzjer
StPr/22/0357
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania (czynności do zapoznania się), -przygotowywanie akt do archiwum, -przygotowywanie akt do brakowania, -rejestrowanie korespondencji sądowej, -doęczanie korespondencji sądowej adresowanej do urzędów i innych instytucji państwowych na terenie Wałcza, -obsługa urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner)
StPr/22/0354
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

1.Prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, rodziną i środowiskiem zmierzające do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia. 2.Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 3.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 4.Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe. 5.Zawieranie kontraktów socjalnych z osobą ubiegającą się o pomoc, określających uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. 6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa. 7.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 8.Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o przydzielenie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych asystenta rodziny. 9.Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz uczestniczenie w tym zakresie w pracach grup roboczych powoływanych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 10.Udzielanie pomocy w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. 11.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. 12.Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin. 13.Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych. 14.Prowadzenie właściwej, wymaganej przepisami dokumentacji. 15.Przygotowanie dokumentacji i wniosków do indywidualnych planów pomocy. 16.Obsługa programu POMOST.
StPr/22/0355
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

malowanie , szpachlowanie , układanie paneli , podłóg , płytek, montaż drzwi
StPr/22/0348
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od od 6 000 PLN