Zamknij

Pracownik socjalny

Nr oferty: StPr/22/0355Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: 1.Prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, rodziną i środowiskiem zmierzające do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia. 2.Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 3.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 4.Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe. 5.Zawieranie kontraktów socjalnych z osobą ubiegającą się o pomoc, określających uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. 6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa. 7.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 8.Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o przydzielenie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych asystenta rodziny. 9.Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz uczestniczenie w tym zakresie w pracach grup roboczych powoływanych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 10.Udzielanie pomocy w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. 11.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. 12.Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin. 13.Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych. 14.Prowadzenie właściwej, wymaganej przepisami dokumentacji. 15.Przygotowanie dokumentacji i wniosków do indywidualnych planów pomocy. 16.Obsługa programu POMOST.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 11.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne: 1.Spełnianie jednego z warunków wymienionego poniżej: 1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2)ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3)do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4)ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. 2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3.Obywatelstwo polskie. Wymagania dodatkowe: 1.Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 2.Dobra znajomość obsługi komputera. 3.Predyspozycje osobowościowe wysoka kultura osobista, komunikatywność, empatia, odporność na stres, umiejętność pracy z trudnym klientem.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz, powiat: wałecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu: 67 258 00 65 wew. 110
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: 1.List motywacyjny (własnoręczny podpis) 2.Życiorys (własnoręczny podpis) 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 4.Ewentualne referencje. 5.Kwestionariusz osobowy (własnoręcznie podpisany)
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Diagnosta
  StPr/22/0363
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  - objęcie opieką logopedyczną m.in. - systematyczne prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w Stowarzyszeniu - ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny - usprawnianie funkcji oddechowo fonacyjnych - usprawnianie słuchu fonematycznego - usprawnianie analizy i syntezy słuchowej - usprawnianie analizatora wzrokowego - wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego - rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy - umiejętności wypowiadania się - wyrównywanie opóźnień mowy - korygowanie wad wymowy - stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego - usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych - wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
  StPr/22/0366
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  - zapoznanie z asortymentem oraz zasadami estetycznego i stylistycznego ułożenia towaru, przygotowanie produktów do sprzedaży - pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i w magazynie, pomoc przt przyjmowaniu dostaw towaru, sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym - trening umiejętności sprzedażowych - udział w szkoleniu ze wskaźników sprzedaży KPI i z produktów do pielęgnacji i konserwacji obuwia - pozyskiwanie nowych klientów poprzez sprzedaz online - nauka obsługi kasy fiskalnej i programu NPos - nauka obsługi etykieciarski, skanera kodów, metkowanicy - dbanie o czystość
  StPr/22/0367
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  prace naprawcze na terenie szkoły
  StPr/22/0368
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  wg zakresu czynnosci
  StPr/22/0359
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Prace porządkowe, pomoc w sklepie, dzwiganie towarów powyżej 30 kg
  StPr/22/0361
  data rozpoczęcia pracy od 25.06.2022
  wynagrodzenie od od 1 505 PLN

  Fryzjer
  StPr/22/0357
  data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  -wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania (czynności do zapoznania się), -przygotowywanie akt do archiwum, -przygotowywanie akt do brakowania, -rejestrowanie korespondencji sądowej, -doęczanie korespondencji sądowej adresowanej do urzędów i innych instytucji państwowych na terenie Wałcza, -obsługa urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka, skaner)
  StPr/22/0354
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  1.Prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, rodziną i środowiskiem zmierzające do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia. 2.Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 3.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 4.Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe. 5.Zawieranie kontraktów socjalnych z osobą ubiegającą się o pomoc, określających uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. 6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa. 7.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 8.Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o przydzielenie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych asystenta rodziny. 9.Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz uczestniczenie w tym zakresie w pracach grup roboczych powoływanych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 10.Udzielanie pomocy w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. 11.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. 12.Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin. 13.Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych. 14.Prowadzenie właściwej, wymaganej przepisami dokumentacji. 15.Przygotowanie dokumentacji i wniosków do indywidualnych planów pomocy. 16.Obsługa programu POMOST.
  StPr/22/0355
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 200 PLN

  malowanie , szpachlowanie , układanie paneli , podłóg , płytek, montaż drzwi
  StPr/22/0348
  data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
  wynagrodzenie od od 6 000 PLN