Zamknij
- zamiatanie i mycie podłó - odkurzanie, - usuwanie zabrudzeń - czyszczenie wykładzin i dywanów - wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego i elementów dekoracyjnych - usuwanie zabrudzeń z przeszkleń - mycie okien ogólnodostępnych - opróxnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady - praca porządkowew w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych,
StPr/22/0478
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- przygotowanie i ekspedycja korenspondencji - prowadzenie ewidencji zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek kierowanych do dłużników i wiwerzycieli - kompletowanie dokumenrtacji przeznaczonej do archiwizacji - sporządzenie kserokopii dokumentów - wykonywanie pozostałych czynności kancelaryjnych...
StPr/22/0479
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel oraz innych platform informatycznych wykorzystywanych w Stacji - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji - pomoc przy opracowywaniu planów pracy i sprawozdań w zakresie kompetencji Sekcji Epidemiologii - pomoc przy archiwizowaniu dokumentacji - pomoc biurowo-kancelaryjna obejmująca wszystkie komórki w Stacji w celu zapoznanania się z szerokim zakresem działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - pomoc przy rejestracji osób objętych kwaranntanną w zwiazku z walką z koronawirusem COVID-19
StPr/22/0480
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy; dobór profili; uruchamianie urządzeń, takich jak: pompy emulsji; kontrolowanie jakości i wymiarów gotowego wyrobu; nadzorowanie przepływu wody chłodniczej; przestrzeganie zasad bhp i ppoż; wykonywanie zleceń na terenie całej Polski polegających na pracach pomocniczych przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji profili.
StPr/22/0476
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- organizowanie czasu wolnego osobom z niepełnosprawnościamu, dostosowanego do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarza - prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społęcznego podopoiecznych WTZ oraz ich integracji społecznej i zawodowej - wspieranie podopiecznych w opanowaniu wykonywaniu prostych i złożonych czynności codziennych i porawie samodzielnego funkcjonowania - motywowanie uczestników do udziału w rehabilitacji - wspóldziałanie z zespołem aktywizująco-terapeutycznym prowadzącym rehabilitację - monitorowanie reakcji podopiecznego na terapię, przekazywanie wyników osobie kierującej - dodatkowe zadania zecane na bieżąco w zakresie terapii zajęciowej
StPr/22/0472
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- wznoszenie i pokrycie dachu - wymiana pokryć dachowych - montaz okien pałaciowych - montaz orynnowania, - organizacja stanowiska pracy - utrzymanie porządku na placu budowy - montaz podbitki
StPr/22/0473
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Nauczyciel przedszkola
StPr/22/0469
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 070 PLN

1) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio psycho społecznych uczestników Warsztatu, 2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco terapeutycznym, 3) planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta 4) organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym, 5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, 6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 7) współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację uczestnika, 8) współpraca z terapeutami, fizjoterapeutą, pielęgniarką i innymi pracownikami Warsztatu, 9) przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP, ppoż., 10) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie uczestnika podopiecznego i jego rodziny, 11) terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań, 12) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem, 13) udział w zajęciach poza warsztatem, poza godzinami pracy.
StPr/22/0456
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami tj. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzeniami i standardami
StPr/22/0457
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 7 500 PLN

Uruchamianie , kontrolowanie przebiegu obróbki i zatrzymanie obrabiarki Kontrola i analiza jakości wykonanej obróbki Dobór narzędzi skrawających , oprzyrządowania obrabiarek , wprowadzanie danych narzędzi oraz parametrów skrawania do sterownika
StPr/22/0455
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN