Zamknij
prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg
StPr/23/0057
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Organizacja i prowadzenie działalności psychologicznej. - Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom ron - Podejmowanie interwencji sytuacjach kryzysowych oraz uczestnictwo w pracach doraźnie powoływanych zespołów
StPr/23/0056
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- przedszkolenie BHP i PP - zapoznanie się z obowiązujacym regulaminem pracy - utrzymanie porządku na terenie przedszkola - utrzymanie porzadku wokół przedszkola (tereny zielone) - pomoc nauczycielom w przygotowaniu pomocy do zajeć - pomoc nauczuczycielom podczas zajęć, spqacerów, wycieczek i imprez - organizacja posiłów - podawanie dzieciom posiłów - opieka nad dziećmi (pomoc przy ubieraniu rozbieraniu itp.) - współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci - podejmowaniie dodatkowych obowiązków zleconych przez dyrektora i referenta związanych z organizacją pracy przedszkola
StPr/23/0052
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Obsługa klienta, przyjmowanie i układanie towaru, metkowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej oraz komutera, przyjmowanie zwrotów, zamawianie towaru, dbanie o czystość w sklepie
StPr/23/0054
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- przeszkolenie bHP i PP - zapoznanaie z obowiązujacym regulaminem pracy - sprzątanie - wydawanie posiłków - opieka nad dziećmi - uczestniczzenie w organizacji zajęć nauczycieli z dziećmi - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci - pomoc w rozbieraniu u ubieraniu dzieci - uczestniczenie w spacerach i wycieczkach
StPr/23/0055
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

-zapoznanie się z przepisami bhp i p-poż i ich przestrzeganie, -poznawanie urządzeń mechanicznych do sprzątania hali oraz pracoklasowni, -poznanie środków czystości w tym konserwacja wykładzin PCV z uwzględnieniem zasad BHP przy ich stosowaniu, -nauka odpowiedniego doboru proporcji środków czystości według zaleceń SANEPID, -wykorzystanie nabytej wiedzy do sprzątania powierzchni szkolnych przy użyciu urządzeń mechanicznych (maszyn sprzątających) oraz urządzeń tradycyjnych, -zapoznanie z narzędziami służąćymi do pielęgnacji terenów zielonych, -pielęgnacja terenów zielonych (klombów kwiatowych i krzewów)
StPr/23/0047
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Praca przy produkcji i pakowaniu nawozów, Dźwiganie i układanie worków z nawozami na palety.
StPr/23/0051
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN

- obsługa eksploatacyjna nieruchomości zarządczych przez WSM L-W Wałcz - przyjmowanie wniosków, zgłoszeń od mieszkańców i innych stron - prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą nieruchomości - korenspondencja - udział w kontrolach technicznych oraz w okresowych przeglądach nieruchomości - inne zadania zlecone przez przełożonych
StPr/23/0045
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

kontrola i nadzór kolejnych etapów budowy Przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robot Prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót na etapie trwania budowy Przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność Kierownika Budowy i działanie wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem
StPr/23/0046
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- przygotowanie i ekspedycja korenspondencji - przygotowanie ewidencji zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek kierowanych do dłużników i wierzycieli - kompletowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji - sporządzanie kserokopiooi dokumentów - wykonywanie pozostałych czynności kancelaryjnyc - przygotowanie dokumentów do archiwizacji - wysyłanie zajęć do dłużników - przyjmowanie i stemplowanie przyjętych tytułów wykonawczych - obsługa urządzeń biurowych
StPr/23/0032
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN