Zamknij

Doprowadzenie kanalizacji do działek i zwrot kosztów od gminy

10.25, 15.09.2022 materiał partnera

Doprowadzenie kanalizacji do działek to dla wielu inwestorów ważny element uzbrajania terenu. Takie nieruchomości łatwiej sprzedać, a podłączenie kanalizacji do istniejących budynków podnosi ich wartość i poprawia funkcjonalność. Niemniej kwestie związane z kosztami za doprowadzenie kanalizacji wzbudzają wiele kontrowersji. Nieraz robią to prywatni inwestorzy, innym razem jest to zamierzone działanie gminy. Komu i w jakich okolicznościach należy się zwrot kosztów związanych z taką inwestycją?

Prywatna inwestycja i przejęcie przez gminę

Na początek należy zaznaczyć, że sieć kanalizacyjną wybudowaną ze środków prywatnych ma obowiązek przejąć gmina. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. gmina lub też przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne muszą odpłatnie przejąć urządzenia wybudowane przez prywatnych inwestorów. Osoba, która zapłaciła za usługę wybudowania sieci, ma roszczenie do gminy o zwrot środków wyłożonych na ten cel. Tak stanowią przepisy.Na podstawie art. 49 § 2 w związku z § 1 Kodeksu cywilnego „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, służących m.in. do doprowadzania wody, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”. Jak zatem widać, do gminy lub odpowiedniego przedsiębiorstwa należy zwrócić się z żądaniem odpłatnego przejęcia sieci. Gdy więc prywatny inwestor doprowadził do rozbudowy sieci, później odpowiedni organ staje się jej właścicielem po uiszczeniu zwrotu kosztów. Najczęściej jest to gmina, ale może być także przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Przeczytaj też: https://www.prawo-budowlane.info/zwrot-kosztow-za-doprowadzenie-kanalizacji,614,material_prawo_budowlane.html

Przyłączenie się do doprowadzonej kanalizacji

Po przejęciu przez gminę danej sieci kanalizacji to ona staje się jej właścicielem. Przyłączenie się do takiej sieci jest zasadniczo obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy. Jak więc wynika z tego przepisu, osoba podłączająca się do sieci musi zapłacić za to przyłącze. I nie może odmówić przyłączenia swojego gospodarstwa domowego do istniejącej już sieci.Zdarzają się sytuacje, gdy sąsiad samodzielnie doprowadza do budowy sieci i później żąda od innych mieszkańców zwrotu kosztów za doprowadzenie kanalizacji. Trzeba jednak pamiętać, że co do zasady jest to działanie nieprawidłowe. Jak już bowiem wspomniano, gmina musi odpłatnie przejąć taką sieć. W tej sytuacji inwestor miałby podwójny zwrot środków za budowę sieci – co jest niedopuszczalne. Ewentualnością jest późniejszy podział środków od gminy dla osób, które uiściły już opłaty na rzecz tego inwestora.

Sieć we wspólnej drodze

Jeżeli sieć wodociągowa czy/i kanalizacyjna została doprowadzona przez jednego ze współwłaścicieli w wspólnej drodze, to staje się ona częścią składową tej działki (drogowej). Oczywiście sytuacja ta trwa do chwili, gdy sieć zostanie przekazana gminie. Póki co, pozostali współwłaściciele drogi staną się też współwłaścicielami kanalizacji. Wówczas podpięcie się do kanalizacji nie powinno być dla nich płatne. Oczywiście można to zmienić, umawiając się na inne zasady – czyli podpinając się płatnie, by zwrócić w ten sposób koszt za doprowadzenie kanalizacji inwestorowi.

Źródło: Prawo-budowlane.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%