Zamknij

Chcesz kupić garaż w Wałczu?

25.06.2021

Chcesz kupić garaż w Wałczu?

Jeśli szukasz garażu w Wałczu, to jest szansa zdobycia czegoś w dobrej cenie. Wystarczy przystąpić do przetargu organizowanego przez Nadleśnictwo. 

 

Treść ogłoszenia pojawiła się w naszej gazecie Extra Wałcz. Lecz w związku z zapytaniami kierujemy więcej szczegółów także w wersji online.

Nadleśnictwo Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 1, 78-600 Wałcz, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaże nr: 1, 2, 4, 5, 6, 9) zapisanej w KW nr KO1W/00017560/9, położonej przy ul. Gen. L. Okulickiego 10-14 w Wałczu, w obrębie ewidencyjnym 0001 M. Wałcz, gm. Miasto Wałcz, działka nr 8366/9, prowadzony w trybie art. 38 ust. 1-6 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach( tj. Dz. U. z 2020r., poz.1463 z późn. zm.)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Działka gruntowa zabudowana, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu, prowadzi wspólną księgę wieczystą KW nr KO1W/00017560/9

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

Działka ewidencyjna nr 8366/9

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat wałecki;

Miejscowość: Wałcz; Jednostka ewidencyjna: Wałcz-Miasto (321701_1);

Obręb: M. Wałcz (Nr 0001) ; Oznaczenie użytków: tereny mieszkaniowe B.

 

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki 0,3292 ha.

Garaż nr 1 (Nr inw. 102/2754) – Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 16,26 m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 1 wynosi 81/10000.

Garaż nr 2 (Nr inw. 102/2755) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 16,65m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 2 wynosi 82/10000.

Garaż nr 4 (Nr inw. 102/2756) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 16,46m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 4 wynosi 82/10000.

Garaż nr 5 (Nr inw. 102/2757) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 16,66m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 5 wynosi 84/10000.

Garaż nr 6 (Nr inw. 102/2758) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 35,23m2 posiada dwa pomieszczenia. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 6 wynosi 176/10000.

Garaż nr 9 (Nr inw. 102/2759) - Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytk. 15,90m2 posiada jedno pomieszczenie. Udział w prawie własności działki gruntu nr 8366/9 oraz częściach wspólnych dla garażu nr 9 wynosi 79/10000.

 

Opis nieruchomości

Samodzielne lokale użytkowe (garaże nr : 1, 2, 4, 5, 6, 9) znajdują się w odrębnym parterowym niepodpiwniczonym budynku murowanym, krytym papą wymagającym kapitalnego remontu, stanowiącym zespół 9-ciu odrębnych lokali niemieszkalnych. Działka stanowi współwłasność SP pod zarządem PGL LP Nadleśnictwa Wałcz w udziale 584/10000 części oraz innych osób fizycznych będących właścicielami wyodrębnionych nieruchomości lokalowych (zarząd sprawuje wspólnota mieszkaniowa).

 

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obszar w obrębie którego położona jest działka o nr 8366/9, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz, uchwalonym w dniu 26 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VII/SLII/330/18, działka nr 8366/9 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U-tereny zabudowy usługowej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 8366/9 o powierzchni 0,3292 ha posiada zwarty nieregularny kształt. Zabudowę stanowi jeden budynek mieszkalno-użytkowy oraz zespół garażowy. Działka jest ogrodzona jednak nie posiada zainstalowanych bram wjazdowych. Oprócz zabudowy na działce znajdują się ciągi komunikacyjne, których nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Działka nr 8366/9 posiada bezpośrednie sąsiedztwo z publiczną drogą (ul. Gen. L. Okulickiego), stanowiąca fragment krajowej drogi DK22. Uzbrojenie działki stanowi przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Żadne z tych mediów nie są przyłączone do przedmiotu sprzedaży.

 

Obciążenia nieruchomości

Nieruchomości nie są obciążone skutecznymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym niezależnymi od wpisu w księgach wieczystych, prawami czy roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, są wolne od długów, zajęć i wierzytelności, nie są przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia egzekucyjnego.

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Nieruchomości zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o lasach podlegają prawu pierwokupu przez gminę Miasto Wałcz.

 

Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków (uwaga: budynek mieszkalno-użytkowy jest pod ochroną Konserwatora Zabytków).

 

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza wynosi wg poniższego :

1) Garaż nr 1 (nr inw. 102/2754) – 18 200,00 zł

2) Garaż nr 2 (nr inw. 102/2755) – 18 600,00 zł

3) Garaż nr 4 (nr inw. 102/2756) – 18 400,00 zł

4) Garaż nr 5 (nr inw. 102/2757) – 18 600,00 zł

5) Garaż nr 6 (nr inw. 102/2758) – 39 400,00 zł

6) Garaż nr 9 (nr inw. 102/2759) – 17 800,00 zł

 

Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz u sekretarza nadleśnictwa – P. Iwony Stankiewicz lub telefonicznie pod numerem 672500894. W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zaleca się kontaktować poprzez telefoniczną lub elektroniczną formę komunikacji, natomiast bezpośrednie osobiste stawiennictwo jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem telefonu lub maila: [email protected]

 

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godzinie 1000 w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Wałczu. Przetarg rozpocznie się od przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu nr 1 i dalej będzie prowadzony na kolejne garaże. W trakcie prowadzonego postępowania na sali narad będą mogły przebywać tylko osoby biorące udział w przetargu na sprzedaż garażu o odpowiednim numerze.

 

Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Wadium w określonej kwocie jak niżej :

Wadium nie mniej niż 5% jn. :

 

1) Garaż nr 1 (nr inw. 102/2754) – 910,00zł

2) Garaż nr 2 (nr inw. 102/2755) – 930,00 zł

3) Garaż nr 4 (nr inw. 102/2756) – 920,00 zł

4) Garaż nr 5 (nr inw. 102/2757) – 930,00 zł

5) Garaż nr 6 (nr inw. 102/2758) – 1 970,00 zł

6) Garaż nr 9 (nr inw. 102/2759) – 890,00 zł

należy do dnia 05.07.2021 r. godzina 9:30 wpłacić na konto Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku : 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 zapisując w tytule wpłaty „Wadium – przetarg ustny nieograniczony - garaż (garaże) nr …………” oraz z nazwiskiem, imieniem osoby wpłacającej lub przekazać do kasy Nadleśnictwa Wałcz w formie gwarancji bankowej, przy czym termin ważności gwarancji musi wynosić co najmniej 30 dni licząc od dnia 15.07.2021 r. Wniesienie wadium w gwarancji bankowej zostanie potwierdzone wystawieniem druku KP – „kasa przyjęła” z adnotacją treści „Wadium – przetarg ustny nieograniczony - garaż (garaże) nr ……………. ” oraz z nazwiskiem, imieniem.

Z wniesienia wadium zwalnia się osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.). Osoby te zobowiązane są w terminie do 15.07.2021 r. godzina 930, przekazać do Głównego Księgowego Nadleśnictwa Wałcz pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Złożenie i przekazanie oświadczenia zostanie potwierdzone na jego kserokopii lub drugim egzemplarzu.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Z uwzględnieniem zapisu art. 13 i 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.), cenę nabycia płatną jednorazowo przelewem na konto Bank PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie Nr rachunku : 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027 należy zapłacić najpóźniej na jeden dzień przed dniem wyznaczonym przez sprzedającego jako dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku osób realizujących prawo do rekompensaty zgodnie z w/w ustawą, dostarczenie niezbędnych dokumentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni przed ustalonym w zawiadomieniu terminem zawarcia umowy.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem notarialnej umowy sprzedaży.

 

Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. W stosunku do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., nr 169, poz. 1418 z późn. zm.), zostaną poczynione czynności w celu wyegzekwowania zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium.

 


komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz